Výstupy

Kniha Podnikatelky

Autorský tým ve složení Markéta Švarcová, Romana Marková Volejníčková a Alena Křížková vydal knihu Podnikatelky? Kniha poukazuje na to, že obecná představa podnikání jakožto aktivity vedoucí k rychlému finančnímu zisku a k nezávislosti není vždy reálně dosažitelná a že podnikání často nabývá aspektů prekérní práce. 

Brožura Jak zlepšit situaci podnikatelek?

Spojily jsme zajímavé výsledky z online dotazníku pro zástupce a zástupkyně orgánů veřejné/státní správy  se závěry rozsáhlého kvalitativního šetření, které bylo alfou a omegou našeho projektu, a dále pak se třemi expertními studiemi zaměřenými na prekaritu v oblasti práva a podnikání, v oblasti daní a podnikání a v oblasti zahraničních dobrých praxí eliminujících prekaritu v podnikání. Ze všech těchto podkladů jsme vytvořily shrnující dokument v podobě strukturované brožury. Tento materiál byl distribuován všem zástupcům a zástupkyním orgánů veřejné/stání správy, které se v České republice zabývají oblastí podnikání a rovností žen a mužů. Doufáme, že brožura poslouží pro tvorbu efektivních politik, které si kladou za cíl eliminovat prekaritu v podnikání žen. Tato brožura je zde volně ke stažení. 

V časopise Gender a výzkum / Gender and Research vyšel v čísle 2/2019 odborný článek s názvem Podnikání matek malých dětí jako prekérní typ zaměstnání? Srovnání zkušeností podnikatelek s malými dětmi původem z ČR a z Ukrajiny autorského týmu Romany Markové Volejníčkové, Markéty Švarcové, Aleny Křížkové a Lenky Formánkové. Autorský kolektiv komparuje za pomoci kvalitativního výzkumu zkušenosti s podnikáním dvou skupin matek malých dětí, tj. žen, které pocházejících z ČR a také zde podnikají, a žen, které pocházejí z Ukrajiny a své podnikání si založily v ČR. Výzkum ukazuje, že podnikání nemusí být nutně pracovní strategií pro dosažení nezávislosti a vysokých příjmů, ale že pro marginalizované a znevýhodněné skupiny (jako jsou matky malých dětí nebo osoby s migrační zkušeností) na trhu práce může jít o jedinou možnost ekonomické aktivity. Článek mimo jiné ukazuje, že podnikající s pečujícími závazky ve svém podnikání čelí prekérním situacím (výpadky a nepravidelnost příjmů, nutnost sladit péči o děti a rodinu s časovými možnostmi klientů/tek, práce po večerech, absence sociální ochrany apod.). Přičemž podnikatelky původem z Ukrajiny kvůli své migrační zkušenosti a pozici migrantky na českém trhu práce zažívají prekaritu v podnikání intenzivněji, například z důvodu jazykové bariéry a tudíž náročnější orientaci v české legislativě. Celou verzi článku si můžete přečíst nebo stáhnout pod následujícím odkazem.

https://www.genderonline.cz/artkey/gav-201902-0007_is-self-employment-a-precarious-job-for-mothers-of-young-children-a-comparison-of-the-experience-of-czech-and.php

Analýzy

V první fázi výzkumu se projektový tým mimo jiné intenzivně věnoval analýzám podnikatelského prostředí a to nejen v České republice. Spolu s externími expertkami jsme se zaměřily na tři témata. Byla zpracována genderová analýza legislativního prostředí upravujícího podnikání. Právnička Mgr. Šárka Homfray ve své analýze s příznačným pojmenováním „V kvelbu i na statku“ popisuje právní úpravu podnikání genderově senzitivní optikou. Důležitá data přináší také analýza „OSVČ jako prekérní práce z pohledu daní“, kterou zpracovala ekonomka Ing. Romana Kaiserová. Analýza obsahuje konkrétní výpočty, které mohou posloužit jako významný inspirační zdroj pro samotné podnikatelky, které zvažují výši nastavení daňových i jiných odvodů. Analýza dále ukazuje, jaké může mít každé konkrétní nastavení praktické důsledky pro život podnikatelek. Třetí analýza, zpracovaná doktorkou Marií Pospíšilovou a doktorkou Janou Dlouhou „Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí“, představuje inspirace a příklady dobrých ale i špatných praxí nejenom z Evropy, ale také Kanady nebo Austrálie, které jsou zde podrobeny kritickému oku autorek. Všechny zmiňované analýzy upozorňují na rizika a problémy podnikatelského prostředí, kterým mohou čelit především ženy v oblasti podnikání. Všechny analýzy formulují různá doporučení s cílem tato rizika eliminovat a dosahovat genderovou rovnost v podnikání. Analýzy v plné verzi najdete níže.

Tisková zpráva 7. 3. 2018: Mezinárodní výzkum: Stát by se měl víc zaměřit na podporu soukromého podnikání žen.