OSVČ jako prekérní práce

Projekt OSVČ jako prekérní práce implementuje Vládní strategii rovnosti žen a mužů na léta 2014 - 2020. Zaměřuje se na problematiku prekarizace práce žen OSVČ a reaguje tak na riziko zvyšujícího se
počtu žen podnikatelek nedobrovolně. Projekt se zaměřuje na výzkum aspektů prekarity u žen OSVČ, především na rizika podnikání. Cílem projektu je eliminovat tato rizika ve formě doporučení orgánům
veřejné správy v rámci diseminačních aktivit projektu a závěrečné publikace.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269, Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly